Chuyên mục: Blog

Lưu Ý Cho Mệnh Mộc

Những điều hết sức lưu ý cho mệnh mộc: … Hãy nhớ cây sẽ bị khắc bởi mệnh kim nhé mọi người. … Vì thế, hãy tránh những màu có sắc anh kim và màu sáng như màu trắng, màu vàng. … Bạn cũng không muốn mình bị cắt một cách “ngọt ơi là ngọt” …